Fire Pump

 

ผู้นำด้านระบบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร “Safety Engineering Solution” ตั้งแต่การให้คำปรึกษาการตรวจสอบ การรับรองคุณภาพ การออกแบบติดตั้งระบบกำจัดฝุ่น ระบบความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ตรวจสอบระบบดับเพลิง และการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน การให้บริการ หลังการขายและศูนย์ซ่อมบำรุงครบวงจร

บริการรับตรวจสอบระบบดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ทดสอบประสิทธิภาพปั๊มดับเพลิง ตามมาตรฐานโดยวิศวกรผู้ชำนาญ พร้อมออกรายงานรับรอง และให้คำแนะนำและปรับปรุงระบบดับเพลิงให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย ปัจจุบัน มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในการตรวจสอบระบบดับเพลิง มี 2 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และมาตรฐาน NFPA (National Fire Protection Association)

บริการตรวจสอบประจำปี ตามมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย พร้อมทดสอบประสิทธิภาพปั๊มดับเพลิง เพื่อให้เครื่องมือการทำงานตามมาตรฐาน ISO 9001  บริการตรวจบำรุงรักษา ปั๊มดับเพลิงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตรวจสอบตู้ควบคุมปั๊มดับเพลิง และอุปกรณ์ปั๊มดับเพลิง ตู้เก็บอุปกรณ์ ถังดับเพลิง และอุปกรณ์อื่นๆ ทุกชนิด เปลี่ยนน้ำมันเครื่องยนต์ ทำความสะอาดปั๊มดับเพลิง  รับติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบดับเพลิงอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิงโรงงาน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงมาตรฐานเต็มระบบ ซ่อมแซมระบบไลน์ท่อดับเพลิง เดินระบบไฟฟ้าตู้ควบคุมระบบดับเพลิง บริการรวดเร็ว ราคาพิเศษ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณ พีระพัฒน์ 086-902-4999

 

  • รับตรวจระบบดับเพลิงมาตรฐาน NFPA และวสท ตรวจระบบดับเพลิงโดยวิศวกร ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง พร้อมออกรายงานรับรอง ดูแลตรวจเช็ค ทดสอบรายปี

  • บริการตรวจสอบระบบดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทุกชนิดบริการ Service Contract ระบบ Fire pump หรือ ดูแลตรวจเช็ค ทดสอบรายปี

  • รับตรวจสอบและบำรุงรักษา ปั๊มน้ำดับเพลิง พร้อมตรวจเช็คปั๊มน้ำดับเพลิง ตรวจเช็คและทดสอบระบบปั๊มน้ำดับเพลิง Fire Pump System

  • รับตรวจ ซ่อม Fire Pump ระบบดับเพลิง บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และทดสอบระบบดับเพลิง โดยทีมวิศวกร พร้อมใบรับรอง

  • ให้บริการงานทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ตรวจสอบรับรองระบบป้องกันอัคคีภัย ตามข้อกำหนดของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม รับรองรายงานการตรวจสอบโดยวิศวกร

  • รับตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ตรวจสอบการรั่วของน้ำ ตรวจสอบสภาพปั๊มและการติดตั้ง

  • บริการตรวจสอบระบบดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทุกชนิด ตรวจสอบระบบ Fire Pump ระบบ Fire Alarm ระบบไฟฟ้า ทดสอบประสิทธิภาพปั๊มดับเพลิงตามมาตรฐาน

  • รับตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบไฟปั๊ม(Fire Pump) ตู้ควบคุมไฟปั๊ม บริการเช็คและตรวจสอบ บำรุงรักษา อุปกรณ์ และการทำงานของระบบดับเพลิง

  • ตรวจสอบระบบท่อและวาล์วต่างๆ ภายในห้องเครื่อง (Fire Pump) Foot Valve , Valve, Check Valve ท่อด้านจ่าย, Pressure Gauge ตรวจสอบการปิด-เปิดวาล์วและสภาพวาล์วภายในห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

 

บริษัท พีพีเซฟตี้ จำกัด  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2009 โดยทีมวิศวกรความปลอดภัยที่มีประสบการณ์ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็น ผู้นำด้านระบบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร “Safety Engineering Solution” ตั้งแต่ การให้คำปรึกษาการตรวจสอบรับรองคุณภาพ การออกแบบติดตั้งระบบกำจัดฝุ่น ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน การให้บริการหลังการขายและศูนย์ซ่อมบำรุงครบวงจร  จากประสบการณ์ที่ผ่านมาความเชื่อมั่นในผลงาน และความประทับใจของลูกค้าที่ใช้บริการ ปัจจุบัน บริษัท พีพีเซฟตี้ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่าย และติดตั้งระบบเครื่องดูดฝุ่น (Dust collector) และผลิตภัณฑ์ของ Donaldson ประเทศไทย และเป็นผู้แทนจำหน่าย และติดตั้ง ระบบอุปกรณ์กันตก (Miller Fall protection) ของ Honeywell  ประเทศไทย อย่างเป็นทางการ

จากการที่กระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวง กำหนดให้สถานประกอบการที่มีการติดตั้งระบบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้ในการดับเพลิง ต้องจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองจากวิศวกร  ประกอบกับข้อกำหนดของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีการทดสอบปริมาณการสูบน้ำและความดันของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงทุกปี ดังนั้นเพื่อให้ระบบดับเพลิงมีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาและเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงจึงต้องมีการทดสอบประสิทธิภาพ (Performance Test) เป็นประจำทุกปีและรับรองผลการทดสอบโดยวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่เกี่ยวข้อง

รับตรวจสภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire pump) ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ที่ช่วยส่งผ่านพลังงาน ไปยังของเหลว ก๊าซ หรือ ของเหลวที่มีของแข็งเพื่อทำให้ของเหลวเคลื่อนที่จากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งที่อยู่สูงกว่าหรือ ในระยะทางที่ไกลออกไป โดยการเพิ่มพลังงานเข้าไปในระบบ  ทำการตรวจสอบระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า และระบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งระบบขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำดับเพลิง จะมี 2 ประเภทที่จะต้องตรวจสอบคือ 1 ตรวจระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สำหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 2. ตรวจสอบระบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล สำหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลนั้นจะสามารถแยกได้ 2 แบบ 1 ระบบ Heat Exchanger Cooled คือ ระบบหล่อเย็นด้วยน้ำ โดยใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 2 ระบบ Radiator Cooled คือ ระบบหล่อเย็นด้วยน้ำ โดยใช้รังผึ้งระบายความร้อนด้วยพัดลมจากเครื่องยนต์

 Visitors: 20,343